Rugklachten : diagnose, behandeling en preventie

Preventie van rugklachten !

Rugklachten preventie hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Ik bied een specifieke oplossing voor KMO's en grotere bedrijven om rugklachten op een efficiënte manier te voorkomen.  Verlaag alvast de kans op rugklachten met 50 % ! Misschien groeit het geld wel op onze rug...?

Hoe kan men rugklachten behandelen ?

Stel, u vraagt advies aan 10 verschillende therapeuten, dan krijgt u ongetwijfeld heel wat verschillende behandelvoorstellen.  Het behandelen van rugklachten is niet zomaar in één protocol samen te vatten. Behandeling kan bestaan uit diverse technieken gaande van manipulatie, mobilisatie, tractie, rugoefeningen tot injectie of operatie...MAAR, het allerbelangrijkste is BEWEGING ; ten allen prijze dienen we "fear avoidance behaviour" te vermijden en de patiënt te stimuleren om voldoende te bewegen en zich bewust te worden van zijn mogelijkheden.

Welke oorzaken liggen er aan de basis van rugklachten ?

Ook hier kan het verwarrend zijn : consulteer 10 therapeuten en ga uiteindelijk naar huis met 7 verschillende diagnoses ?  Oorzaken van rugpijn zijn vaak multifactoriëel.  Bepaalde diagnoses zijn zinvol, anderen zijn helaas totaal ongefundeerd...

Alles begint met een goede diagnose, met nadruk of efficiënte preventie !

Om de verwarring die ontstaat t.g.v. de verschillende oorzaken van rugklachten en de verschillende behandelopties, zoveel mogelijk te ontrafelen, is het belangrijk om tijdens het diagnostisch proces een aantal stappen te respecteren.  Als therapeut kan u hier, gratis, een "clinical reasoning in orthopaedic medicine" gids downloaden, die u een gestandaardiseerd onderzoeksprotocol aanbiedt voor het onderzoeken van rugpatiënten.

Actieve preventieve maatregelen dienen reeds genomen te worden vanaf de eerste hulpvraag van de patiënt. 

Op zoek naar preventie met een net iets andere "touch" ?

Vul hier alvast een vragenlijst in en ontdek hoe ik uw bedrijf van dienst kan zijn.

Share this

Rugpijn t.g.v. lumbago of hernia ? Hoe kunnen we dit het best behandelen ?

 

DE beste behandeling voor rugpijn bestaat niet 

Gezien er tal van zgn. mogelijke diagnoses beschreven worden is het ook logisch dat de behandeling voor rugpijn of beenpijn t.g.v. een hernia , een lumbago of een ischias ook zeer verschillend kan zijn.

Het is niet de bedoeling om alle verschillende benaderingen in detail te bespreken, maar, een aantal basisprincipes dienen toch gerespecteerd te worden :


Een goede behandeling voor rugpijn start met een vraaggesprek

Inderdaad, een goede anamnese is zeer belangrijk en het loont dan ook de moeite om wat tijd hierin te investeren : de therapeut dient U een aantal gerichte vragen te stellen om aldus een gedetailleerde achtergrond te krijgen van uw rugklachten.


Rugpijn onderzoeken d.m.v. een valabel functieonderzoek

Er dient een valabel functieonderzoek uitgevoerd te worden ! Een aantal functietesten worden uitgevoerd om uiteindelijk na te gaan welke anatomische structuren evt. verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor uw klachten.  Gaat het wel degelijk om "mechanische" rugpijn of moet men verderkijken en andere mogelijke oorzaken al dan niet uitsluiten ? Eigenlijk kan men de therapeut het best omschrijven als een "driedimensionele anatomische privedetective".

Kortom, de therapeut luistert naar U en analyseert uw functie : welke bewegingen en houdingen verlopen vlot, welke zijn beperkt en/of pijnlijk, hoe kan men preventief te werk gaan ?

Bent u arts of kinesitherapeut ?  Ontdek een praktisch gestandaardiseerd onderzoeksprotocol en download nu uw gids "Clinical reasoning in orthopaedic medicine".
 

Rugpijn behandelen zonder aandacht voor preventie is een illusie


Na het bereiken van een mogelijke conclusie dient de therapeut U te informeren over de achtergrond van uw rugklachten en U een mogelijk behandelplan voor te stellen met inbegrip van preventieve maatregelen

Een behandeling kan o.a. bestaan uit bv. manipulatie, tractie, mobilisatie, rugoefeningen, epidurale inspuiting, operatie,...maar u heeft steeds zelf ook een sleutel in uw handen : het is uitermate belangrijk dat u preventieve oefeningen en bewegingen inbouwt in uw dagelijkse activiteiten.

  

Conclusie

Het behandelplan moet, indien mogelijk, "actief gericht" zijn en de behandeling dient rekening te houden met de predisponerende of onderliggende factoren die verantwoordelijk zijn voor uw rugpijn. 

DE vraag is niet zozeer : "Wat kan de therapeut voor u doen ?", maar eerder : "Wat kan u voor uzelf doen ?" Share this

Is rugpijn nu de moderne ziekte ?

  

Waarom komt rugpijn nu zo vaak voor ?  

Er is goed nieuws en...er is minder goed nieuws.

Het minder goede nieuws over rugpijn

Enerzijds zijn er een aantal "anatomische constructiefoutjes" in de tussenwervelschijven (discus) en in een bepaald ligament (langwerpige band/vezelstruktuur die de wervels achteraan verbindt, van hoofd tot heiligbeen), die er voor zorgen dat onze rug zeer gevoelig is aan bepaalde vormen van overbelasting (o.a. te veel vooroverbuigen in combinatie met een dreeibeweging en te lang in een gebogen houding zitten) en dus minder bescherming geniet, met makkelijker optreden van rugpijn als gevolg.

Dit is nog steeds het gevolg van de overgang van een vier-voetige houding naar de twee-voetige houding.

Deze factoren zijn anatomische feiten en kunnen dus niet beïnvloed worden.  Pech !

Waarom komt rugpijn zo vaak voor

Belangrijke rugpijn uitlokkende factoren

Anderzijds beweegt en zit de moderne mens vaak op een ongunstige manier :

dagelijkse activiteiten worden vaak te belastend of te eenzijdig uitgevoerd en dit in combinatie met een overdaad aan rugonvriendelijk zitten en te veel ongunstig vooroverbuigen. Dit moet uiteindelijk vroeg of laat tot rugpijn leiden.

Dit is goed nieuws, gezien we bepaalde gewoonten rugvriendelijk kunnen aanpassen !

 

De meest eenvoudige sleutel om de kans op rugpijn te verminderen

De overdaad aan ongunstige houdingen en bewegingen wordt uiteindelijk onvoldoende gecompenseerd door andere ontlastende posities en/of bewegingen.

Dit kan echter op een zeer eenvoudige manier gedaan worden.  Respecteer steeds de eerste eenvoudige stap om rugpijn te vermijden : indien u langere tijd vanuit een bepaalde positie handelingen doet, compenseer tijdig door het uitvoeren van een beweging in de tegenovergestelde richting.  

Dit is ook goed nieuws, want een preventieve beweegstrategie kan ook aangeleerd worden !

Wat zijn nu de oorzaken van "mechanische" rugpijn ?

Een beter inzicht krijgen in de specifieke oorzaken van "mechanische" rugpijn zal u preventief ook een stap verderhelpen in de goede richting.

 

Zorg ervoor dat rugklachten ook in uw bedrijf minder kansen krijgen !

 

 

 

Share this

Rugpijn, lumbago, hernia ? Wat is nu de diagnose ?

 

Rugpijn t.g.v. een hernia of een lumbago ?  Diagnose ?

Rugpijn kan soms een multifactoriële oorzaak hebben, maar in de meerderheid van de gevallen gaat het om "mechanische" rugpijn. Zoals eerder beschreven is het mogelijk dat de voorgestelde diagnose eerder afhankelijk is van de therapeut die men bezoekt en minder berust op objectieve gegevens verkregen vanuit een valabel functieonderzoek.
Dit is op z'n minst verbazend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komt regelmatig voor dat de diagnose enkel en alleen bereikt wordt d.m.v. medische beeldvorming (RX, scan, NMR) : men ziet iets op de foto, u heeft klachten, dus zou het een logische veronderstelling zijn dat uw klachten automatisch afkomstig zijn van wat zichtbaar is op de foto ? Vaak ziet men uiteraard een zgn. "hernia", maar is die "hernia" dan ook verantwoordelijk voor de problemen

Helaas ! Internationaal onderzoek toont aan dat dit in ongeveer 30% van de gevallen een zeer onbetrouwbare methode is, die leidt tot een oncorrecte diagnose.


Wat nu ?!

Het is zeer belangrijk voor o.a. huisartsen, specialisten en kinesitherapeuten om voldoende aandacht te besteden aan het wetenschappelijk concreet en valabel onderzoeken en interpreteren van letsels van het bewegingsapparaat (in het bijzonder problemen in relatie tot rugpijn t.g.v. een hernia of lumbago, kortom in situaties van aspecifieke rugpijn). Met alle respect, maar praktijkervaring leert ons dat het schoentje daar soms wringt.  

Om deze lacune tegen te gaan en de efficiëntie ter zake te verhogen zorgen verschillende organisaties voor permanente navorming voor artsen en kinesitherapeuten om hen te stimuleren rugklachten beter te leren begrijpen en te onderzoeken.
Meer informatie betreffende deze cursussen voor therapeuten kan U verkrijgen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax  of via het McKenzie Institute.  

Bent u arts of kinesitherapeut ?  Ontdek een standaard onderzoekdsprotocol en download hier alvast uw gratis gids "Clinical reasoning in orthopaedic medicine".  

Om op een efficiënte en veilige manier een diagnose te bereiken is het belangrijk om tijd te investeren in het gericht ondervragen van de patiënt en het gericht uitvoeren van een funtieonderzoek, m.a.w. men dient de anatomische functie van iedere structuur (of groep van structuren) te onderzoeken en na te gaan wat goed en wat minder goed functioneert.

Uw anatomische functie dient dus letterlijk getest te worden en zodoende krijgt de therapeut een beeld van welke bewegingen/houdingen/activiteiten gunstig zijn voor U en welke (voorlopig) te vermijden zijn.

De therapeut kan, indien nodig, hierbij gebruik maken van een gestandaardiseerd protocol.

Zo kan dan een behandel- en preventief plan gestart worden om uw rugpijn zo optimaal mogelijk te bestrijden en...zeer belangrijk...het inbouwen van preventieve maatregelen om rugklachten zo veel mogelijk te vermijden.

Zodoende komt men op een veiligere en meer optimale manier tot een werkbare diagnose.
Medische beeldvorming (RX, scan, NMR) heeft uiteraard een belangrijke en nuttige functie maar dit slechts in welbepaalde gevallen, meer bepaald om andere oorzaken uit te sluiten.

Men dient uiteindelijk geen RX of "foto" op zich te behandelen maar wel een persoon die een bepaald klachtenpatroon beschrijft.  En vergeet niet, dat u wellicht veel meer voor uzelf kan doen dan u vermoedt.

Maak alvast gebruik van mijn expertise in uw bedrijf !

Share this

Rugpijn, hernia, lumbago ? Oorzaken ?

 

Globaal kunnen we de oorzaken van "mechanische" rugpijn t.g.v. een lumbago of een hernia  in drie grote groepen onderverdelen :

Voor alle duidelijkheid, gaat het nu enkel om "mechanische" rugpijn (weliswaar de meerderheid) en gaat het niet om rugpijn t.g.v. imflammatoire aandoeningen, zoals bv. rheumatoïde arthritis.

Gaat het nu echt om een "moderne ziekte" ? 

Rugpijn oorzaken, fase 1

Bij het aanhouden van bepaalde ongunstige houdingen tijdens de dagelijkse activiteiten kunnen soms rugklachten optreden, die onmiddellijk verdwijnen als de belastende houding ontweken wordt : dit is het gevolg van het feit dat er tijdelijk te veel spanning terecht komt op gezond weefsel t.g.v. deze ongunstige rughouding (spieren, ligamenten, zenuwstructuren, tussenwervelschijf (discus)).
Dus, variëer Uw houding ! Te lang een bepaalde positie aanhouden dient vermeden te worden.


Rugpijn oorzaken, fase 2

Indien U te weinig rekening houdt met rugsparend advies, kan U uiteindelijk bepaalde structuren (bv. een tussenwervelschijf of discus) beschadigen, leidend tot een bepaald ontstekingsproces, met als gevolg weefselbeschadiging en verklevingen in deze structuur : een normale spanning/belasting op dit geïrriteerd of gewijzigd weefsel kan dan reeds voldoende zijn om rugpijn te veroorzaken. Bepaalde dagelijkse acitiveiten worden nu dus wel degelijk problematisch.


Rugpijn oorzaken, fase 3

Last but not least, ligt de meest voorkomende oorzaak van mechanische rugpijn in een vervorming of een drukverandering in de tussenwervelschijf, met als mogelijk gevolg, pijnlijke druk op een gevoelige structuur . Deze gevoelige structuur kan een zenuw zijn (in dit geval spreekt men van een ischias) of het buitenste vlies van het ruggenmerg (dit gebeurt o.a. bij een lumbago) of de discus zelf.

Deze vervorming of uitpuiling kan uiteindelijk aanleiding geven tot ernstige functiestoornissen met rugpijn, al dan niet uitstralend in het been, en bewegingsbeperking. Indien de discus of tussenwervelschijf volledig gebarsten is resulteert dit automatisch in een hernia.

In welbepaalde gevallen licht echter een complexere multifactoriële oorzaak aan de basis van de klachten.  Een gespecialiseerd therapeut dient U hierbij verder te helpen.

Andere risicofactoren zijn :

 • Individuele en life style factoren : voorgeschiedenis van rugpijn, geslacht, leeftijd, gewicht, spierkracht, flexibiliteit, roken, sociale status,...
 • Fysisch belastende factoren : lasten heffen, zwaar werk, lichaamshouding, autorijden, buigen, zitten,...
 • Psychosociale factoren : depressie, angst, stress, jobvoldoening, relaties,...
 • Ergonomische factoren : werkblad, computer, stoel, matras en ondersteuning,...
 • Een evenwicht vinden tussen deze factoren zal de kans op rugpijn beduidend doen verminderen.

 

Een hernia ?? Help ! Geen reden tot paniek !


Hernia, lumbago, ischias,... : dit zijn eigenlijk allemaal variaties op hetzelfde thema : er kan een drukverandering optreden in een tussenwervelschijf (discus) en deze kan dan vervormen en/of uitpuilen en drukken tegen een gevoelige structuur.
Afhankelijk van de grootte en de localisatie van deze uitpuiling krijgt het kind een andere naam en kunnen de klachten verschillen.

Afhankelijk van de specifieke situatie zal het behandelplan enigszins anders zijn en niet noodzakelijk tot operatie leiden. De situatie waarbij er een echte hernia is (m.a.w. de tussenwervelschijf is volledig gebarsten en een deel van de discus puilt volledig uit met druk tegen een gevoelige structuur), mondt meestal wel uit in een operatie.  Vaak wordt de naam hernia dan eerder onterecht gebruikt : er is wel degelijk een probleem met een tussenwervelschijf, maar deze is niet volledig gebroken en dan is het ook geen echte hernia.  Let wel, dit kan uiteraard ook zeer pijnlijk zijn.

Het doel van een (niet-operatief) behandelplan dient er op gericht te zijn om dergelijke uitpuilingen van een discus te vermijden en/of te reduceren (en dit zo te houden en naar de toekomst toe te vermijden). Preventie d.m.v. bepaalde rugoefeningen speelt hierin uiteraard een belangrijke rol.


Er zijn situaties waar dit zeer goed lukt en soms zijn de mogelijkheden eerder beperkt.

Onderzoek toont ook aan dat ongeveer 50% van de bevolking, boven de leeftijd van 45 jaar, een beperkte uitpuiling of vervorming van één of meerdere tussenwervelschijven heeft, zonder daarbij ook rugklachten of rugpijn te ondervinden. (Het komt enkel tot klachten wanneer deze uitpuiling druk uitoefent op een gevoelige structuur of te veel onder spanning komt te staan).  Dan is het ook belangrijk om niet te vlug onterecht tot bepaalde conclusies te komen, enkel op basis van bv. bevindingen tijdens medische beeldvorming (RX, scan, MRI).Het aanleren van veilige zelfbehandelingsmethodes en preventie dienen centraal te staan in de aanpak van rugpijn, en dit kan ook in uw bedrijf !

Vul nu nog de vragenlijst in en ontdek wat ik voor u kan doen.

Share this

Preventie van rugklachten, een investering in uw medewerkers !


 Efficiënte preventie van rugklachten is alvast een zeer goede bedrijfsinvestering !

Wist u dat :

 • Meer dan 80% van de westerse bevolking ondervindt minstens één fase van acute rugpijn.
 • Tussen 65 à 90% van deze groep hervalt meerdere malen en kent dus langere periodes van rugpijn.

De hiermee gepaard gaande ziekteverzekerings- en werkonbekwaamheidskosten lopen op tot miljarden Euro.

 • 24 % van de totale zweedse bevolking klaagt van rugklachten ; rugklachten zijn de grootste oorzaak van absenteïsme (een kost van 777 miljoen USD) (1983)
 • Rugklachten vormen waarschijnlijk de meest belangrijke pijnklacht, samen met hoofdpijn (Raspe, 1993)
 • De jaarlijkse overall kosten m.b.t. rugklachten, in de USA, bedragen tussen 75-100 miljard USD (Frymoyer en Cats-Baril, 1991) ; in Groot-Britannië wordt de directe kost op 1,632 miljoen pond geraamd (Maniadakis en Gray, 2000). 


In België is dit naar schatting 1 miljard Euro !

 • In België is rugpijn de tweede meest voorkomende pijnklacht : ongeveer 176.000 Belgen lijden aan ernstige chronische lage rugpijn, waarvan 88.000 beroepsactieven (Artsenkrant 02/04).


Tussen de 23%-29% van het absenteïsme is gerelateerd met rugklachten (GB, Canada, USA).

 • De direkte en indirekte kosten verbonden aan rugklachten (1998) lopen hoger op dan de gezamelijke kosten verbonden aan coronaire hartproblemen, rheumatoïde arthritis, respiratoire infecties, Alzheimer, CVA, diabetes, arthritis, MS, thrombose, depressie, diabetes en epilepsie (Maniadakis en Gray, 2000).
 • Ongeveer 15% van de rugpijnpopulatie neemt tot 70% van de totale kosten voor haar rekening (Spitzer et al., 1987 ; Webster en Snook, 1990 ; Williams et al., 1998 ; Linton et al., 1998).
 • Ongeveer 5% van alle consultaties aan huisartsen (Finland, UK) staan in relatie met lage rugpijn (Rekola et al., 1993 ; Hackett et al. 1993 ; Waddell, 1994).


Het preventiebewustzijn in België is gelukkig steeds meer aan het groeien ; ik bied u graag een sleutel tot de oplossing 


U heeft rugklachten en U zocht reeds hulp ?

Het diagnostisch proces is niet zo evident. De uiteindelijke diagnose van rugklachten kan grotendeels afhankelijk zijn van de therapeut die U bezoekt.
Het komt vaak voor dat eenzelfde klachtenpatroon door verschillende therapeuten (arts, kinesitherapeut/fysiotherapeut, geneesheer specialist, osteopaat, chiropractor...) totaal anders geïnterpreteerd wordt.
Men kan gerust stellen dat een bezoek aan bv. 10 therapeuten vaak 7 verschillende "diagnoses" oplevert. Dit heeft natuurlijk een duidelijke weerslag op de voorgestelde behandeling.

Misschien bent U reeds geconfronteerd met één van de volgende "conclusies" :

 • Het magische woord "arthrose": slijtage !?
 • Wat denkt U van een hernia, een ischias of een lumbago : operatie !?
 • Spierspasme : uw spieren zijn te gespannen
 • Verschil in lengte van de onderste ledematen : uw benen zijn niet even lang
 • Uw bekken staat scheef
 • Mijn wervels zijn geblokkeerd !
 • Te veel stress
 • Te zwakke rug- of buikspieren : dringend oefenen !
 • Tja, U moet er mee leren leven...Tot zover een kleine bloemlezing.

Helaas zijn vele zogenaamde diagnoses weinig valabel.

Velen onder ons krijgen dan ook onvolledige of zelfs helemaal geen begeleidende informatie m.b.t. preventie. Sommigen krijgen behandeling die eigenlijk zinloos is en/of veel te duur ; sommigen krijgen geen behandeling hoewel die effectief zou kunnen zijn.
Kortom, er is werk aan de winkel.

Het belangrijkste aspect is echter dat U ontdekt dat U ZELF veel kan doen om uiteindelijk rugpijn te vermijden, meer dan U welicht denkt. 

 

Praktische en juiste informatie is een belangrijke deelsleutel tot een oplossing.

Share this