Preventie van rugklachten die echt werkt, op maat van KMO's en grotere bedrijven

 

Heeft ook Uw bedrijf een sterke rug...?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efficiënte preventie op het werk is eigenlijk zinvol in iedere bedrijfssetting ; actieve en efficiënte preventie van rugklachten gaat veel verder dan enkel een cursus "hef- en tiltechnieken" of een "veredelde turnles". 

Het OMConsult rugpreventieproject focust op een lange termijn concept met nadruk op 24h preventie en het aanleren van zelfbehandelings- en preventieve oefeningen.

Aldus krijgt preventie op het werk een nieuwe dimensie en meerwaarde.  Preventie anders bekeken...

 

In-company bieden wij uw medewerkers twee verschillende opties aan :

 

Share this

Ontdek je rug in 60 minuten : lunchtalk

U wenst aandacht te besteden aan efficiënte preventie van rugklachten, maar U beschikt slechts over beperkte tijd ?

 

Tijdens de Lunchtalk : “Ontdek je rug in 60 minuten”  leert U op een snelle en efficiënte manier hoe U zorg kan dragen voor uw rug.    Een ideaal thema voor bv. lunchmeetings in bedrijven, instellingen of voor service clubs.

Tijdens deze korte incentive wordt gebruikt gemaakt van een powerpointpresentatie, praktische life demonstraties en filmfragmenten.  De deelnemers krijgen  eveneens een unieke “Ruginstructiekaart”.  Zodoende kan men reeds op een veilige manier de basisprincipes van efficiënte preventie in de praktijk brengen

 

Inhoudelijk komen volgende topics aan bod :

 • oorzaken van rugklachten leren begrijpen
 • aanpassen activities of daily life (24h preventie)
 • preventieve zelfbehandelingsstrategie : welke oefeningen en compensatiebewegingen zijn zinvol.
  • Hiervoor maken we tevens gebruik van de speciale ruginstructiekaart 

 

De deelnemers krijgen nog een “thuispakket” mee bestaande uit de OMConsult USB-kaart.  Op deze 4 GB USB-kaart staat o.a. de film “Ontdek je rug”, een 40’ durende rugreis, en de eveneens unieke “Ruginstructiekaart”.  Zodoende kan men reeds op een veilige manier de basisprincipes van efficiënte preventie in de praktijk brengen.

Inclusief vraagstelling duurt deze sessie ongeveer 1 uur.

De speciale ruginstructiekaart is beschikbaar in diverse talen : Nederlands, Frans, Engels, Pools, Spaans en Russisch

Share this

Analyse, Training, Feedback : business session rugpreventie

De Business session : Analyse - Training - Feedback

 

 

De Business session omvat een 3-stappenplan :

 • Stap 1 

Eerst wordt  een bedrijfsbezoek gepland op de diensten waar de deelnemers aan het seminarie werkzaam zijn.  Hierbij wordt een analyse gemaakt van de specifieke werkomstandigheden (zowel in kantooromgevingen, in productieruimtes, werven, als andere werkomgevingen ) : wat doet men precies, hoe gaat men daarbij praktisch te werk ?  Er wordt vooral gelet op specifieke rughoudingen en –bewegingen.  Er wordt gepolst bij de werknemers naar hun specifieke ervaringen ; er worden foto’s genomen van diverse situaties (waarbij zoveel mogelijk de privacy van de betrokken personen gerespecteerd wordt), die dan in de presentatie opgenomen worden , waarop specifieke feedback gegeven wordt. 

 • Stap 2 

In tweede instantie volgt informatie en training tijdens het rugschoolseminarie.  Dit duurt, afhankelijk o.a. van de vraagstelling vanuit de groep, ongeveer 3 uur en omvat de drie peilers van actieve preventie.

 • Stap 3

Evaluatie van het bedrijfsbezoek en seminarie ; feedback aan het gastbedrijf.

 

Inhoudelijk richten we ons op volgende zwaartepunten :

Drie belangrijke peilers komen aan bod :

 • oorzaken van rugklachten leren begrijpen – inzicht en motivatie verwerven om preventie te incorporeren
 • rugvriendelijk aanpassen activities of daily life, met nadruk op 24u preventie
 • preventieve zelfbehandelingsstrategie : welke oefeningen en compensatiebewegingen zijn zinvol : wanneer, hoe, veiligheid ?
  • Hiervoor maken we tevens gebruik van een speciale ruginstructiekaart en  (optioneel) de “Ontdek je rug” USB kaart

 

Kortom, we wensen uw medewerkers te inspireren en te motiveren om rugvriendelijker door het leven te stappen.  Zij leren uiteindelijk om risicovolle situaties te herkennen, te anticiperen en aldus adequaat te reageren.

Voor deze sessie dient U ongeveer 2u30 à 2u45 te voorzien (inclusief korte koffiepauze).

Share this

OMConsult rugschool in de media...

 

De OMConsult rugschool ook te gast in het buitenland bij de Industrie und Handelskammer Saarland

VOKA besteedde aandacht aan de OM Consult rugschool in nr18 Ondernemers, 9 november 2012

Steven De Coninck heeft ook zijn medewerking verleend aan een artikel, verschenen in de Lente editie, 2011, van Profiel (Onafhankelijke Ziekenfondsen) m.b.t. rugpijn bij kinderen.

 

De OMConsult rugschool heeft reeds haar medewerking verleend aan diverse TV programma's (Magazine Tendens, regionale TV ; NicheTV) en reportages in diverse tijdschrijften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this

Rugpijn preventie op het werk, onze missie !

 

Ik help u om rugproblemen geen kans te geven en uw levenscomfort te vergroten, zowel tijdens privé- als professionele activiteiten.

Dit doe ik d.m.v. praktische en interactieve workshops voor KMO's en grotere bedrijven waarbij ik u en uw medewerkers inspireer en motiveer om te ontdekken wat u zelf kan doen, op een eenvoudige manier, om rugklachten te vermijden.

U zal vesteld staan van uw eigen potentiëel !

 

 

In-company preventie op het werk : onze missie...

Wij bieden U geen "artificiële hypercomplicatie" aan, maar...wel degelijk een interactieve incentive waarbij we samen de verschillende peilers van efficiënte preventie van rugpijn praktijkgericht bespreken en we analyseren hoe dit het best binnen uw bedrijfssetting kan geïncorporeerd worden ; Onze focus ligt op : 

 • Innovatie
  We incorporeren de meest recente en valabele wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. preventie van rugklachten in ons rugschool concept.

 • Inspiratie
  Het is de bedoeling dat deelnemers een "aha-effect" krijgen : ze worden nauw betrokken bij de inhoud en de herkenningsfactor dient prominent te zijn, met ruimte voor humor.  Men krijgt goede redenen om aan preventie te doen.

 • Eenvoud
  Preventie van rugklachten hoeft niet ingewikkeld te zijn.  De informatie die we met U delen is ten allen tijde eenvoudig, praktisch uitvoerbaar en toegangkelijk.

 • Lange termijn resultaat
  Enkel aandacht besteden aan ergonomie volstaat niet.  Eerst en vooral wordt een bedrijfsinterne risicoanalyse gemaakt, die deels opgenomen wordt in de presentatie. De deelnemers aan de OMConsult rugschool hebben na de sessie een degelijk beeld gekregen van wat nu de meest voorkomende rugpijn uitlokkende factoren zijn ; ze begrijpen nu hoe bepaalde dagelijkse activiteiten rugvriendelijk kunnen aangepast worden.
  En tenslotte, met het oog op een lange termijn resultaat, hebben de deelnemers geleerd hoe te reageren op bepaalde pijnsignalen en welke oefeningen wanneer en met welke frequentie dienen uitgevoerd te worden.  

Uiteindelijk willen we ook een gunstig effect bereiken op de onkosten gepaard gaande met ziekteverzuim.

 

 

Rugpijn preventie op het werk : de drie peilers

Preventie rugklachten : peiler 1

De meest voorkomende oorzaken van mechanische lage rugpijn worden geïllustreerd en toegelicht : actieve preventie houdt in dat men moet leren begrijpen wat aan de basis van de klachten ligt. Waarom komen rugklachten zó vaak voor en hoe kunnen de belangrijkste uitlokkende factoren gunstig beïnvloed worden ?


Preventie rugklachten : peiler 2

Hoe kan U dagelijkse en professionele activiteiten « rugsparend » uitvoeren ? U krijgt een overzicht van een aantal praktische tips, tevens gelinkt aan bedrijfseigen situaties.
Er wordt bv. aandacht besteed aan hef- en tiltechnieken.
Kortom, U krijgt een breed spectrum 24h overzicht van rugsparende activiteiten. 


Preventie rugklachten : peiler 3

 
U heeft/had rugpijn of wenst ze te vermijden ?
U leert de indicaties en contra-indicaties om preventieve rugoefeningen aan te wenden.


Deze preventieve rugoefeningen zijn zeer eenvoudig, toegankelijk en zo goed als overal uitvoerbaar.  

Daarbij maken we tevens gebruik van de unieke "Ruginstructiekaart", speciaal hiervoor ontworpen.

Preventie op het werk d.m.v. een opleiding hef- en tiltechnieken ?

 

Aandacht voor ergonomie ?

Vaak worden we geconfronteerd met vragen allerhande naar wettelijke regeling m.b.t. bv. de maximum last die mannen en vrouwen zouden mogen heffen. Deze vraag blijft grotendeels onbeantwoord gezien dit zomaar niet in een getal uitgedrukt kan worden ; dit hangt o.a. af van de vorm van de last, de positie vanuit dewelke deze dient verplaatst te worden, de specifieke morfologie van de "heffer",...In Nederland echter, is dit gewicht wettelijk bepaald op 25 kg !

Een specifieke opleiding in hef- en tiltechnieken kan voor bepaalde doelgroepen inderdaad zeer interessant zijn, maar...heeft het echt zin om bv. een ééndaagse cursus te spenderen enkel en alleen aan hef- en tiltechnieken ?

De basis van een goede heftechniek is echter heel simpel, ...in theorie, en net daar wringt het schoentje : navraag bij cursisten en patiënten, 6 of 12 maanden later, in hoeverre bepaalde aangeleerde handelingen nog in de praktijk gebracht worden, leert ons dat het resultaat eigenlijk bedroevend is. Lange termijnresultaten zijn minder bevredigend. Velen geven als reden : "het lukt praktisch niet" ; "geen tijd" ; "niet meer aan gedacht" ; "ik sta er alleen voor",...Oplossing ?  

  

Kan het efficiënter ?

Helaas blijft men al te vaak enkel stilstaan bij een opleiding hef- en tiltechnieken of een "veredelde turnles", maar men dient zich te realiseren dat het uitermate vaak voorkomt dat men in bepaalde situaties helemaal niet in staat is om op een ergonomische manier een last te verplaatsen of om het aangeleerde effectief ook in de praktijk te brengen ; soms moet je het gewoon rugonvriendelijk doen ; wat dan ?

Hier onderscheidt de OMConsult rugschool zich van anderen, want wij bieden een realistische en praktische oplossing : we leren U aan bepaalde  in bepaalde situaties te anticiperen en bepaalde signalen te interpreteren ;  wij bieden geen "veredelde turnlessen" aan :)

U ontdekt wat U NU kan doen om de ongunstige rugbelasting die optreedt bij bepaalde activiteiten te compenseren. Op een dergelijke manier streven wij ook  naar een beter lange termijn resultaat.

 

Ideale rugschool doelgroep ?

Welnu, vaak maakt men een minder optimale inschatting, voor wat betreft rugklachtenpreventie, en spitst men zich enkel toe op de mensen "op de werkvloer".

Goed begin, maar het kan beter...

Heeft U een kaderfunctie, bent U meer actief in een productieomgeving of eerder in een kantoorsetting : U heeft evenveel kans op bepaalde vormen van rugklachten en de aangeboden informatie is voor U allen van toepassing en toegankelijk.

Het OMConsult rugpreventieproject is a.h.w. "unisex" ; kruisbestuiving binnen verschillende bedrijfssecties kan zeer inspirerend en motiverend zijn.

Evaluatie ?

Om optimale kwaliteit te blijven garanderen vragen we de deelnemers om, na de sessie, een evaluatieformulier in te vullen. U als gastbedrijf krijgt, enkele dagen later, een samenvattend overzicht van de resultaten.  Via een secundaire evaluatie informeren wij graag naar opmerkingen en suggesties die U ontvangen heeft van de deelnemers, buiten het evaluatieformulier om.  

Wij blijven graag in contact met U en sporen de deelnemers ook actief aan om gebruik te maken van onze helpdesk : on line kan U een overzicht vinden van een aantal relevante vragen, met antwoord.  

 

Annulatievoorwaarden en opvolging van klachten

Krijgt U specifieke klachten en/of suggesties van deelnemers ; is er iets foutgelopen met de facturatie, een bepaalde ontevredenheid... ?

Laat het ons a.u.b. weten en stuur een mailtje ; wij geven U dan zo spoedig mogelijk feedback en reiken, voor zover mogelijk, een oplossing aan.  Annulatievoorwaarden worden in de offerte opgenomen.

 

 

Share this

Back Lab : opleiding preventie rugklachten voor preventieadviseurs

“Back Lab” voor preventieadviseurs

Als preventieadviseur heeft u een waaier van verantwoordelijkheden binnen zeer uiteenlopende aspecten, waarbij gezondheid en veiligheid steeds centraal staat.

U wordt ongetwijfeld geconfronteerd met werknemers die rugklachten ondervinden (zowel lage rug als nek-schouderklachten) ; de gevolgen van deze klachten zijn soms verstrekkend.

Efficiënte en aktieve preventie is dus aan de orde.

Als motivator en inspirator bent u de aangewezen persoon om uw medewerkers mee te krijgen in een toepasbaar preventief verhaal.

Hoe ?

Hier biedt de “Back Lab” u een handige oplossing

De “Back Lab” is een opleiding die zich exclusief richt tot preventieadviseurs.  U krijgt een intensieve inspirerende en praktische training in een groep met maximaal 5 deelnemers. Dit gaat door in het ETGOM Training Centre te De Haan.

Ergonomische aanpassingen op de werkvloer zijn soms moeilijk praktisch en/of financiëel implementaarbaar ; soms echter heel eenvoudig en goedkoop.  De focus van de “Back Lab” ligt echter op de vraag : “Wat kan u voor uzelf doen ?”, zonder enige extra middelen, om rugklachten te vermijden.  Om praktische redenen kunnen bepaalde rugpvriendelijke ergonomische principes vaak niet toegpast worden…wat dan ?

Volgens het “train the trainer”-idee wordt u de nodige kennis aangereikt om uw medewerkers verder te begeleiden.

We aanvaarden maximaal 5 deelnemers per groep, schrijf u nu in

Prijs, waar, wanneer ?  Exclusief voor preventieadviseurs !

Ontdek alles op het inschrijvingsformulier.

Volgende thema’s komen aan bod 

 • Leer rugklachten begrijpen : wat zijn nu de predisponerende factoren van mechanische rugpijn en hoe kunnen we deze beïnvloeden.
 • Hoe passen we onze “activities of daily life” rugvriendelijk aan ; een 24h overzicht, niet enkel toegespitst op professionele situaties.  Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan specifieke bedrijfseigen situaties.
 • Welke oefeningen zijn zinvol, hoe, waar en wanneer kunnen ze uitgevoerd worden, telkens met preventieve doeleinden.  U ontdekt hoe men een eenvoudige en efficiënte oefenstrategie kan implementeren.

Hiervoor maken we tevens gebruik van de unieke “Ruginstructiekaart” en de “Ontdek je rug” film, die uiteraard deel uitmaakt van uw cursuspakket.  De oefenstrategie zal u ook praktisch uitvoeren, rekening houdende met de do’s en don’ts.

Tevens voorzien we een handige instructieposter met het oog op verdere sensibilisering. 

Uiteraard staan wij na het Back Lab nog steeds ter beschikking om verdere feedback te geven bij specifieke vragen.

 

Graag tot kijk in De Haan !

Share this

Preventie rugpijn : de vijf misverstanden

Share this