Specifieke informatie voor patiënten

Rugpijn gooit roet in het eten ?  Dan kan U heel wat nuttige informatie terugvinden op deze site.  Wij bieden U waardevolle praktische informatie aan die tevens wetenschappelijk updated en verantwoord is.

Mocht U niet vinden wat U zoekt, stuur ons een mailtje naar info@rugpreventie.be en misschien kunnen wij U verderhelpen.

Share this

Rugpijn : diagnose, behandeling en preventie

Rugpijn : preventie

Preventie van rugpijn hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn.  Ontdek via de OMconsult rugschool hoe men, binnen een bedrijfsomgeving, rugpijn efficiënt kan bestrijden.  Misschien groeit het geld wel op onze rug...?

Rugpijn behandelen

U vraagt advies aan 10 therapeuten en U krijgt ongetwijfeld heel wat verschillende behandelvoorstellen.  Het behandelen van rugpijn is niet zomaar in één protocol samen te vatten. Behandeling kan bestaan uit diverse technieken gaande van manipulatie, mobilisatie, tractie, rugoefeningen tot injectie of operatie...

Rugpijn : oorzaken

Ook hier kan het verwarrend zijn : consulteer 10 therapeuten en ga uiteindelijk naar huis met 7 verschillende diagnoses ?  Oorzaken van rugpijn zijn vaak multifactoriëel.  Bepaalde diagnoses zijn zinvol, anderen zijn helaas totaal ongefundeerd...

Rugpijn : diagnose

Om de verwarring die ontstaat t.g.v. de verschillende oorzaken van rugklachten en de verschillende behandelopties, zoveel mogelijk te ontrafelen, is het belangrijk om tijdens het diagnostisch proces een aantal stappen te respecteren.  Diagnose van rugpijn is vaak niet evident, maar U, als patiënt, kan de therapeut ook hierbij helpen.  Samen komen we vaak tot een goede oplossing.

Share this

Rugpijn, lumbago of hernia ? Hoe kunnen we behandelen ?

 

Gezien er tal van zgn. mogelijke diagnoses beschreven worden is het ook logisch dat de behandeling voor rugpijn of beenpijn t.g.v. een hernia of een ischias ook zeer verschillend kan zijn.


Het is niet de bedoeling om alle verschillende benaderingen in detail te bespreken, maar, een aantal basisprincipes dienen toch gerespecteerd te worden :


Rugpijn behandeling : Fase 1

Anamnese : men dient U een aantal gerichte vragen te stellen om aldus een gedetailleerde achtergrond te krijgen van uw rugklachten.


Rugpijn behandeling : Fase 2

Er dient een valabel functieonderzoek uitgevoerd te worden ! Een aantal functietesten worden uitgevoerd om uiteindelijk na te gaan welke anatomische structuren evt. verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor uw klachten.  Eigenlijk kan men de therapeut het best omschrijven als een "driedimensionele anatomische privedetective".


Kortom, de therapeut luistert naar U en analyseert uw functie : welke bewegingen en houdingen verlopen vlot, welke zijn beperkt en/of pijnlijk ?

 

Rugpijn behandeling : Fase 3


Na het bereiken van een mogelijke conclusie dient de therapeut U te informeren over de achtergrond van uw rugpijn, lumbago of ischias en U een mogelijk behandelplan voor te stellen met inbegrip van preventieve maatregelen.  Een behandeling kan o.a. bestaan uit bv. manipulatie, tractie, mobilisatie, rugoefeningen, epidurale inspuiting, operatie,...


  

 

  

Rugpijn behandeling : Fase 4

Dit behandelplan moet, indien mogelijk, "actief gericht" zijn :

Een behandeling die rekening houdt met de predisponerende of onderliggende factoren die verantwoordelijk zijn voor Uw rugpijn.

 
DE vraag is niet zozeer : "Wat kan de therapeut voor U doen ?", maar eerder : "Wat kan U voor Uzelf doen ?"


U dient uiteindelijk zo snel mogelijk therapieONAFHANKELIJK te worden d.m.v. het inbouwen van eenvoudige aanpassingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het aanleren van ZELFBEHANDELINGSPRINCIPES d.m.v. eenvoudige rugoefeningen.

 


Er is geen nood aan "artificiële hypercomplicatie" ;
wij houden het liever bij het KISS-principe : Keep It Safe and Simple !

Share this

Rugpijn en hernia, een moderne kwaal ?

  

Waarom komt rugpijn nu zo vaak voor ?

Rugpijn : Reden 1

Enerzijds zijn er een aantal "anatomische constructiefoutjes" in de tussenwervelschijven (discus) en in een bepaald ligament (langwerpige band/vezelstruktuur die de wervels achteraan verbindt, van hoofd tot heiligbeen), die er voor zorgen dat onze rug zeer gevoelig is aan bepaalde vormen van overbelasting (o.a. te veel vooroverbuigen en te lang in een gebogen houding zitten) en dus minder bescherming geniet, met makkelijker optreden van rugklachten als gevolg.

Dit is nog steeds het gevolg van de overgang van een vier-voetige houding naar de twee-voetige houding.

Deze factoren zijn anatomische feiten en kunnen dus niet beïnvloed worden.  Pech !

Waarom komt rugpijn zo vaak voor

Rugpijn : Reden 2

Anderzijds beweegt en zit de moderne mens vaak op een ongunstige manier :

dagelijkse activiteiten worden vaak te belastend uitgevoerd en dit in combinatie met een overdaad aan rugonvriendelijk zitten en te veel vooroverbuigen. Dit moet uiteindelijk vroeg of laat tot rugpijn leiden.

Dit is goed nieuws, gezien we bepaalde gewoonten rugvriendelijk kunnen aanpassen !

 

Rugpijn : Reden 3

De overdaad aan ongunstige houdingen en bewegingen wordt uiteindelijk onvoldoende gecompenseerd door andere ontlastende posities en/of bewegingen.

Dit kan echter op een zeer eenvoudige manier gedaan worden. Rugpijn vermijden hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het hoeft niet altijd tot een hernia of een ischias te evolueren.

Dit is ook goed nieuws, want een preventieve beweegstrategie kan ook aangeleerd worden !

 

Andere risicofactoren m.b.t. rugklachten :

individuele en life style factoren : voorgeschiedenis van rugpijn, geslacht, leeftijd, gewicht, spierkracht, flexibiliteit, roken, sociale status,...

Fysisch belastende factoren : lasten heffen, zwaar werk, lichaamshouding, autorijden, buigen, zitten,...

 • Psychosociale factoren : depressie, angst, stress, jobvoldoening, relaties,...
 • Ergonomische factoren : werkblad, computer, stoel, matras en ondersteuning,...
 • Een evenwicht vinden tussen deze factoren zal de kans op rugpijn beduidend doen verminderen.
Share this

Rugpijn, lumbago, hernia diagnose ?

Het komt helaas vaak voor dat de onderliggende diagnose van een aspecifieke rugklacht bv. lage rugpijn, lumbago, hernia, ischias ... vaak weining inhoudt en dat de voorgestelde diagnose eerder afhankelijk is van de therapeut die men bezoekt en niet berust op objectieve gegevens verkregen vanuit een valabel functieonderzoek.
Dit is op z'n minst verbazend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komt regelmatig voor dat de diagnose enkel en alleen bereikt wordt d.m.v. medische beeldvorming (RX, scan, NMR) :
men ziet iets op de foto, U heeft klachten, dus zou het een logische veronderstelling zijn dat Uw klachten automatisch afkomstig zijn van wat zichtbaar is op de foto ?

Helaas ! Internationaal onderzoek toont aan dat dit in ongeveer 30% van de gevallen een zeer onbetrouwbare methode is, die leidt tot een oncorrecte diagnose.


Wat nu ?!

Tijdens de basisopleiding van o.a. huisartsen, specialisten en kinesitherapeuten wordt nog steeds onvoldoende aandacht geschonken aan het wetenschappelijk concreet en valabel onderzoeken en interpreteren van letsels van het bewegingsapparaat (in het bijzonder problemen in relatie tot hernia, rugpijn, ischias en lumbago, kortom in situaties van aspecifieke rugpijn).
Dit klinkt misschien ongeloofwaardig, maar deze feedback krijgen wij o.a. rechtstreeks van de therapeuten zelf, die een bijkomende opleiding ter zake volgen.

 Om deze lacune tegen te gaan en de efficiëntie ter zake te verhogen zorgen verschillende organisaties voor permanente navorming voor artsen en kinesitherapeuten.
Meer informatie betreffende deze cursussen voor therapeuten kan U verkrijgen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax  of via het McKenzie Institute.

Om op een efficiënte en veilige manier een diagnose te bereiken is het belangrijk om tijd te investeren in het gericht ondervragen van de patiënt en het gericht uitvoeren van een funtieonderzoek, m.a.w. men dient de anatomische functie van iedere structuur (of groep van structuren) te onderzoeken en na te gaan wat goed en wat minder goed functioneert.

Uw anatomische functie dient dus letterlijk getest te worden en zodoende krijgt de therapeut een beeld van welke bewegingen/houdingen/activiteiten gunstig zijn voor U en welke te vermijden zijn.

De therapeut kan, indien nodig, hierbij gebruik maken van een gestandaardiseerd protocol (bv. een Cyriax Assessment Form)

Zo kan dan een behandel- en preventief plan gestart worden om uw rugpijn zo optimaal mogelijk te bestrijden.

Zdoende komt men op een veiligere en meer optimale manier tot een werkbare diagnose.
Medische beeldvorming (RX, scan, NMR) heeft uiteraard een belangrijke en nuttige functie maar dit slechts in welbepaalde gevallen, meer bepaald om andere oorzaken uit te sluiten.

Men dient uiteindelijk geen RX of "foto" op zich te behandelen maar wel een persoon die een bepaald klachtenpatroon beschrijft.

Share this

Rugpijn, hernia, lumbago ? Oorzaken ?

Globaal kunnen we de oorzaken van rugpijn van mechanische oorsprong t.g.v. een lumbago of hernia (we spreken niet over bv. rheumatische aandoeningen) in drie grote groepen onderverdeeld worden :

Oorzaken rugpijn : Groep 1

Bij het aanhouden van bepaalde ongunstige houdingen tijdens de dagelijkse activiteiten kunnen soms rugklachten optreden, die onmiddellijk verdwijnen als de belastende houding ontweken wordt : dit is het gevolg van het feit dat er tijdelijk te veel spanning terecht komt op gezond weefsel t.g.v. deze ongunstige rughouding (spieren, ligamenten, zenuwstructuren, tussenwervelschijf (discus)).
Dus, variëer Uw houding ! Te lang een bepaalde positie aanhouden dient vermeden te worden.


Oorzaken rugpijn : Groep 2


Indien U te weinig rekening houdt met rugsparend advies, kan U uiteindelijk bepaalde structuren (bv. een tussenwervelschijf of discus) beschadigen, leidend tot een bepaald ontstekingsproces, met als gevolg weefselbeschadiging en verklevingen in deze structuur : een normale spanning/belasting op dit geïrriteerd of gewijzigd weefsel kan dan reeds voldoende zijn om rugpijn te veroorzaken. Bepaalde dagelijkse acitiveiten worden nu dus wel degelijk problematisch.


Oorzaken rugpijn : Groep 3

Last but not least, ligt de meest voorkomende oorzaak van mechanische rugklachten in een vervorming van de tussenwervelschijf, met als mogelijk gevolg, pijnlijke druk op een gevoelige structuur . Deze gevoelige structuur kan een zenuw zijn (in dit geval spreekt men van een ischias) of het buitenste vlies van het ruggenmerg (dit gebeurt o.a. bij een lumbago) of de discus zelf. Deze vervorming of uitpuiling kan uiteindelijk aanleiding geven tot ernstige functiestoornissen met rugpijn, al dan niet uitstralend in het been, en bewegingsbeperking. Indien de discus of tussenwervelschijf volledig gebarsten is resulteert dit automatisch in een hernia.

 

In welbepaalde gevallen licht echter een complexere multifactoriële oorzaak aan de basis van de klachten.  Een gespecialiseerd therapeut dient U hierbij verder te helpen.

 

Een hernia ?? Help ! Geen reden tot paniek !


Hernia, lumbago, ischias, sciatique, lumbalgie... : dit zijn eigenlijk allemaal variaties op hetzelfde thema : een tussenwervelschijf (discus) vervormt en/of puilt uit en drukt tegen een gevoelige structuur.
Afhankelijk van de grootte en de localisatie van deze uitpuiling krijgt het kind een andere naam en kunnen de klachten verschillen.

Afhankelijk van de specifieke situatie zal het behandelplan enigszins anders zijn en niet noodzakelijk tot operatie leiden. De situatie waarbij er een echte hernia is (M.a.w. de tussenwervelschijf is volledig gebarsten en een deel van de discus puilt volledig uit met druk tegen een gevoelige structuur), mondt meestal uit in een operatie.

Het doel van een (niet-operatief) behandelplan dient er op gericht te zijn om dergelijke uitpuilingen van een discus te reduceren (en dit zo te houden en naar de toekomst toe te vermijden).
Er zijn situaties waar dit zeer goed lukt en soms zijn de mogelijkheden eerder beperkt.
In dit kader is een goede rugschool onmisbaar.

Onderzoek toont ook aan dat ongeveer 20% van de bevolking een beperkte uitpuiling of vervorming van één of meerdere tussenwervelschijven heeft, zonder daarbij ook rugklachten of rugpijn te ondervinden. (Het komt enkel tot klachten wanneer deze uitpuiling druk uitoefent op een gevoelige structuur of te veel onder spanning komt te staan).--> het aanleren van veilige zelfbehandelingsmethodes en preventie dienen centraal te staan in de aanpak van rugpijn.

Share this

Rugpijn, enkele verbazende vaststellingen

Ontdek wat U zelf kan doen om rugpijn te vermijden...
 

 • Meer dan 80% van de westerse bevolking ondervindt minstens één fase van acute rugpijn.
 • Tussen 65 à 90% van deze groep hervalt meerdere malen en kent dus langere periodes van rugpijn.De oorzaak hiervan ligt veelal in een lumbago, hernia of ischias

De hiermee gepaard gaande ziekteverzekerings- en werkonbekwaamheidskosten lopen op tot miljarden Euro.

 • 24 % van de totale zweedse bevolking klaagt van rugklachten ; rugklachten zijn de grootste oorzaak van absenteïsme (een kost van 777 miljoen USD) (1983)
 • Rugklachten vormen waarschijnlijk de meest belangrijke pijnklacht, samen met hoofdpijn (Raspe, 1993)
 • De jaarlijkse overall kosten m.b.t. rugklachten, in de USA, bedragen tussen 75-100 miljard USD (Frymoyer en Cats-Baril, 1991) ; in Groot-Britannië wordt de directe kost op 1,632 miljoen pond geraamd (Maniadakis en Gray, 2000). 


In België is dit naar schatting 1 miljard Euro !

 • In België is rugpijn de tweede meest voorkomende pijnklacht : ongeveer 176.000 Belgen lijden aan ernstige chronische lage rugpijn, waarvan 88.000 beroepsactieven (Artsenkrant 02/04).


Tussen de 23%-29% van het absenteïsme is gerelateerd met rugklachten (GB, Canada, USA).

 • De direkte en indirekte kosten verbonden aan rugklachten (1998) lopen hoger op dan de gezamelijke kosten verbonden aan coronaire hartproblemen, rheumatoïde arthritis, respiratoire infecties, Alzheimer, CVA, diabetes, arthritis, MS, thrombose, depressie, diabetes en epilepsie (Maniadakis en Gray, 2000).
 • Ongeveer 15% van de rugpijnpopulatie neemt tot 70% van de totale kosten voor haar rekening (Spitzer et al., 1987 ; Webster en Snook, 1990 ; Williams et al., 1998 ; Linton et al., 1998).
 • Ongeveer 5% van alle consultaties aan huisartsen (Finland, UK) staan in relatie met lage rugpijn (Rekola et al., 1993 ; Hackett et al. 1993 ; Waddell, 1994).


Het preventiebewustzijn in België is langzaam maar zeker aan het groeien ; de OMConsult rugschool wil hierbij graag Uw partner worden.


U heeft klachten en U zocht reeds hulp ?

Het diagnostisch proces van rugklachten is niet zo evident. De uiteindelijke diagnose kan grotendeels afhankelijk zijn van de therapeut die U bezoekt.
Het komt vaak voor dat eenzelfde klachtenpatroon door verschillende therapeuten (arts, kinesitherapeut/fysiotherapeut, geneesheer specialist, osteopaat, chiropractor...) totaal anders geïnterpreteerd wordt.
Men kan gerust stellen dat een bezoek aan bv. 10 therapeuten vaak 7 verschillende "diagnoses" oplevert. Dit heeft natuurlijk een duidelijke weerslag op de voorgestelde behandeling.

Misschien bent U reeds geconfronteerd met één van de volgende "conclusies" :

Het magische woord "arthrose": slijtage !?
Wat denkt U van een hernia, een ischias of een lumbago : operatie !?
Spierspasme : uw spieren zijn te gespannen
Verschil in lengte van de onderste ledematen : uw benen zijn niet even lang
Uw bekken staat scheef
Mijn wervels zijn geblokkeerd !Te veel stress
Te zwakke rug- of buikspieren : dringend oefenen !
Tja, U moet er mee leren leven
Niet veel bewegen a.u.b. : 2 weken blijven liggen !

...Tot zover een kleine bloemlezing.

Helaas zijn vele zogenaamde diagnoses weinig valabel.

Velen onder ons krijgen dan ook onvolledige of zelfs helemaal geen begeleidende informatie m.b.t. preventie. Sommigen krijgen behandeling die eigenlijk zinloos is en/of veel te duur ; sommigen krijgen geen behandeling hoewel die effectief zou kunnen zijn.
Kortom, er is werk aan de winkel.


Het belangrijkste aspect is echter dat U ontdekt dat U ZELF veel kan doen om uiteindelijk rugpijn te vermijden, meer dan U welicht denkt.
Praktische en juiste informatie is een belangrijke deelsleutel tot een oplossing.

Share this

Rugoefeningen bij lage rugpijn, lumbago of hernia

Bepaalde rugoefeningen zijn bijzonder geschikt om lage rugpijn van mechanische oorsprong, een lumbago bv., preventief te benaderen of als onderdeel van een actieve behandeling. Rugoefeningen bij lumbago of hernia zijn dus ten zeerste aangeraden.

Welke rugoefeningen zijn geschikt in geval van acute of chronische rugpijn ?

Er zijn inderdaad heel wat verschillende mogelijkheden ; de vraag is echter, welke rugoefeningen hebben echt een preventief en/of therapeutisch nut en zijn tevens ook praktisch uitvoerbaar ?

Preventieve rugoefeningen met therapeutisch effect

Bepaalde rugoefeningen hebben niet enkel een sterk preventief effect maar hebben tevens een therapeutisch voordeel in welbepaalde gevallen.  Konkreet betekent dit dat deze rugoefeningen complementair kunnen zijn aan bepaalde behandelingen en daardoor sneller en efficiënter tot resultaat kunnen leiden.

Hoe kunnen deze rugoefeningen nu uitgevoerd worden ?  Hiervoor heeft de OMConsult rugschool een unieke ruginstructiekaart ontwikkeld die op een duidelijke, praktische en wetenschappelijk verantwoorde basis, een duidelijke strategie beschrijft.

Deze ruginstructiekaart is exclusief beschikbaar voor onze patiënten en deelnemers aan de OMConsult rugschool voor bedrijven.

 

Proprioceptieve of coördinatie rugoefeningen : "core stability"

Deze categorie van rugoefeningen hebben geen onmiddellijk preventief en/of therapeutisch effect, maar zijn desalniettemin op lange termijn zeer belangrijk.  Het gaat om oefeningen waarbij de reflexmechanismen tussen hersenen en buik- en rugspieren gestimuleerd wordt : het uiteindelijke effect van dergelijke rugoefeningen is het bekomen van een betere spiercoördinatie in de wervelzuil, m.a.w. dat op het juiste moment de juiste spieren samentrekken en andere dan weer ontspannen, tijdens het uitvoeren van bepaalde activiteiten.  Op een dergelijke manier kunnen bepaalde overbelastingen ook vermeden worden.

Een voorbeeld van dergelijke rugoefeningen zijn bv. allerhande oefeningen op een zitbal.

 

Spierversterkende rugoefeningen

“Een sterke rug kent geen pijn” is een slogan van een bekende buitelandse fitnessketen.  Helaas gaat die vlieger helemaal niet op.  Het louter verstevigen van rug- en buikspieren (bv. sit ups, allerhande oefeningen tegen weerstand d.m.v. bepaalde toestellen) heeft geen preventief, noch een therapeutisch effect.  Verbeteringen die optreden zijn louter het gevolg van het feit dat men op een bepaalde manier herhaalde bewegingen ingebouwd heeft, met een bepaald biomechanisch effect als gevolg.

Dergelijke rugoefeningen hebben vooral nut vanuit sport- en esthetisch oogpunt.

 

--> uiteindelijk kan men stellen dat coördinatieoefeningen of proprioceptieve oefeningen veel belangrijker zijn dan louter spierverstevigende oefeningen.

 

Praktische richtlijn voor het uitvoeren van preventieve rugoefeningen bij lage rugpijn, hernia of lumbago ?

Welnu, U voert deze rugoefeningen uit tot aan de pijngrens, of indien mogelijk, tot net voorbij de pijngrens.

Welke mogelijke reacties kunnen er optreden ?

 • De pijn kan verminderen, wat natuurlijk gunstig is.
 • De pijn kan centraliseren. Aan de hand van een voorbeeld wordt duidelijk wat dit betekent : stel dat U pijn ondervindt t.h.v. de bil ; U doet enkele oefeningen en nu krijgt U rugpijn (wat U voorheen niet had) en de pijn t.h.v. de bil is verminderd of volledig weg --> deze evolutie van de symptomen naar het centrum toe heet "centralisatie" en is een uiterst gunstig teken.
 • Het omgekeerde : U heeft rugpijn en tijdens of na het oefenen heeft U beenpijn geproduceerd, is uitermate ongunstig.

Dus :

 • een oefening die tijdelijk meer rugpijn veroorzaakt (meestal centraal in de rug) of rugpijn produceert is geen probleem
 • een oefening die beenpijn produceert (die er voorheen niet was) of die reeds aanwezige beenpijn verergert, is op dit moment van de dag, niet verder aan te raden (morgen kan de situatie weer anders zijn).

Indien U helemaal geen rugpijn ondervindt, zijn deze rugoefeningen bijzonder behulpzaam om U zolang mogelijk pijnvrij te houden en zodoende te vermijden dat U uiteindelijk een therapeut dient op te zoeken.

Share this

Slapen zonder rugpijn

Slapen zonder rugpijn is geen utopie...

Een goede nachtrust, waarbij U niet geplaagd wordt door rugpijn, hangt af van verschillende factoren.
Een nieuwe matras en/of slaapsysteem aanschaffen kan interessant zijn.

40% van de Europese bevolking kampt met slaapproblemen ! Futloos en geradbraakt wakker worden is voor velen dagelijkse kost. Dit maakt U ook gevoeliger voor rugpijn. Daar kan misschien iets aan gedaan worden.

Langzaam maar zeker wordt er, zowel in-company als out-company, meer aandacht besteed aan preventie van rugklachten.  Er is weliswaar nog een lange weg te gaan, maar er worden vaak stappen in de goede richting gezet.

Let wel, preventie zou veel verder moeten gaan dan de obligate cursus “hef- en tiltechnieken”.  Men dient niet enkel te focussen op bepaalde ergonomische aspecten tijdens het uitvoeren van professionele activiteiten, maar ook aandacht te besteden aan allerhande activiteiten die plaatsvinden tijdens de vrije tijd.  En ja, een dag telt 24u, dus ook ’s nachts kan men aan preventie doen. 

Het belang van een goede nachtrust kan niet voldoende benadrukt worden ; een deelaspect daarvan is een goede, ergonomische, slaaphouding.  Uiteraard gaat iedere fabrikant van slaapsystemen erop prat dat men in een goede houding ligt.  Is dit ook zo ?  Helaas is de realiteit iets genuanceerder. 

Vanuit mijn professionele interesse voor rugklachten en preventie, ben ik uiteraard geïnteresseerd in ergonomisch slapen.  Wat is nu het belangrijkste : de matras, het ondersteunend systeem of de combinatie van beiden ?  Vaak wordt er (te) veel aandacht besteed aan het ondersteunend systeem (latjes, pompjes, veren,…), daar waar ik steeds bepaalde bedenkingen daarbij heb.  Mijn overtuiging dat de matras op zich eigenlijk het belangrijkste element is. Tenslotte, beter uitgerust, kunnen we de wereld aan, niet ? 

 

Slapen zonder rugpijn ? Een bed moet aan twee basisvoorwaarden voldoen :

 • Stevigheid, wat geen synoniem is van hard, om Uw lichaamsgewicht te dragen
 • Soepelheid, wat geen synoniem is van zacht, om zich steeds te kunnen aanpassen aan Uw lichaam.

Progressief opbouwende steun (puntelasticiteit), duurzaamheid en veerkracht, samen met antibacteriële eigenschappen zijn belangrijk.

Het slaapklimaat mag tevens niet vergeten worden.

U slaapt wel degelijk OP iets (matras en ondersteunend systeem) maar veelal wordt vergeten dat men ook ONDER iets slaapt, met name het dekbed.

Het is essentiëel dat een dekbed voldoende isoleert en ventileert. Met een klam gevoel op het lichaam wakker worden is nu niet bepaald aangenaam.

Rugpijn en nekpijn gaan soms hand in hand ; Wat is het beste hoofdkussen ? Het beste kussen is datgene waarop U het beste slaapt ! Dus, testen is de boodschap,...maar...de mens is een gewoontedier !

Slapen zonder rugpijn, ook men z'n tweetjes : misschien ligt er wel iemand naast U ?  Misschien weegt die persoon 25 kg meer of minder dan U ?  In dit geval loont het de moeite om voor beide partners evt. een andere matras aan te schaffen ?  "Ja, maar dan is er zo'n onaangenaam spleetje in het midden" horen we vaak : geen probleem, hiervoor bestaan er ook oplossingen.

Gulden slaapregel : U moet tijdens het slapen, met zo weinig mogelijk energie, kunnen bewegen. Beweging is gezond en voordelig ook naar preventie van rugpijn toe.

Slaapadvies - specifieke productinformatie ?

Meer informatie hieromtrent wordt tijdens de Business session besproken of tijdens de Back Lab voor preventieadviseurs.

Share this

Kinesitherapie De Haan

Kinesitherapiepraktijk De Coninck - de Lima Lourenço

Steven en Luciane leven zijn niet enkel gehuwd, maar werken ook samen en vormen hierbij ook een zeer compatibel duo.  Steven concentreert zich vnl. op diagnose en behandeling van weke delenletsels van het bewegingsapparaat m.a.w. alles wat te maken heeft met spier-, ligament,- gewrichts- en rugproblemen.  De uitgebreide ervaring van Steven als internationaal lesgever in orthopedische geneeskunde en trainer m.b.t. preventie van rugpijn draagt bij tot een meerwaarde in de praktijk.

Luciane daarentegen concentreert zich vnl. op andere deelgebieden binnen de kinesitherapie: o.a. specifieke postoperatieve revalidatie, peri- en post natale kine en algemene revalidatie.

Een persoonlijke geïndividualiseerde benadering staat bij ons centraal.  

Meer informatie...

 

 

Share this

Kinesitherapie De Haan, kinesitherapeuten Steven en Luciane De Coninck

Wie ?

Steven De Coninck, lic. kinesitherapie concentreert zich voornamelijk op diagnose, behandeling en preventie van bewegingsapparaatletsels (schouder, knie, voet, elleboog, heup,...) met nadruk op rugklachten.  

Luciane de Lima Lourenço, lic. kinesitherapie concentreert zich dan meer op post-operatieve en algemene revalidatie en zwangerschapskine.

Wij zijn beide geconventioneerde kinesitherapeuten.

Waar ?

Lepelemstraat 4, 8421 De Haan-Vlissegem

Afspraken ?

telefonisch via 0475 730 911 of 059 23 90 63

email : info@rugpreventie.be

 

Geen "Gordijn-hokjes-kinesitherapie" - individuele benadering

We streven naar een zeer individuele benadering, waarbij we steeds "one on one" werken : dit betekent konkreet dat u niet in een "hokje" achtergelaten wordt terwijl u vasthangt aan één of ander bv. electrotoestel, terwijl de therapeut ondertussen bezig is met iemand anders.

Dit betekent ook dat, indien er intensief manueel werk of oefeningen gedaan moeten worden, dat dit ook gebeurt onder constante individuele begeleiding van uw therapeut.

Onze kinesitherapiepraktijk bestaat daarom uit drie afzonderlijke, apart ingerichte onderzoeks- en behandelruimtes, uitgerust met topmateriaal.   Uw privacy is zeer belangrijk !

Tijdens een eerste consultatie proberen wij aan de hand van een valabel functieonderzoek uw probleem te analyseren en al dan niet de oorzaak van uw rugpijn of andere klachten te achterhalen en/of te specifiëren, mede ook op basis van de informatie verstrekt door uw huisarts of geneesheer specialist.  

Indien U over verslagen van voorafgaande (radiologische) onderzoeken beschikt vragen wij U vriendelijk deze mee te nemen. Wij wensen steeds in contact te staan met Uw vaste huisarts om een optimale doorstroming en opname van informatie te verzekeren.

Indien U uw behandeling laat voorschrijven door uw arts, is er een aanzienlijke terugbetaling voorzien. Voor details kan U uw ziekenfonds raadplegen.

Preventie !

Rugklachten kunnen niet enkel "behandeld" worden, maar U krijgt ook een overzicht van mogelijke preventieve maatregelen om naar de toekomst toe zo weinig mogelijk klachten te ondervinden.  Hier onderscheiden wij ons duidelijk : met dit doel voor ogen bieden we onze patiënten een speciaal ontwikkele ruginstructiekaart en een film mbt preventie van rugklachten.

 

Share this