Rugpijn : diagnose, behandeling en preventie

Rugpijn : preventie

Preventie van rugpijn hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn.  Ontdek via de OMconsult rugschool hoe men, binnen een bedrijfsomgeving, rugpijn efficiënt kan bestrijden.  Misschien groeit het geld wel op onze rug...?

Rugpijn behandelen

U vraagt advies aan 10 therapeuten en U krijgt ongetwijfeld heel wat verschillende behandelvoorstellen.  Het behandelen van rugpijn is niet zomaar in één protocol samen te vatten. Behandeling kan bestaan uit diverse technieken gaande van manipulatie, mobilisatie, tractie, rugoefeningen tot injectie of operatie...

Rugpijn : oorzaken

Ook hier kan het verwarrend zijn : consulteer 10 therapeuten en ga uiteindelijk naar huis met 7 verschillende diagnoses ?  Oorzaken van rugpijn zijn vaak multifactoriëel.  Bepaalde diagnoses zijn zinvol, anderen zijn helaas totaal ongefundeerd...

Rugpijn : diagnose

Om de verwarring die ontstaat t.g.v. de verschillende oorzaken van rugklachten en de verschillende behandelopties, zoveel mogelijk te ontrafelen, is het belangrijk om tijdens het diagnostisch proces een aantal stappen te respecteren.  Diagnose van rugpijn is vaak niet evident, maar U, als patiënt, kan de therapeut ook hierbij helpen.  Samen komen we vaak tot een goede oplossing.

Share this

Rugpijn, lumbago of hernia ? Hoe kunnen we behandelen ?

 

Gezien er tal van zgn. mogelijke diagnoses beschreven worden is het ook logisch dat de behandeling voor rugpijn of beenpijn t.g.v. een hernia of een ischias ook zeer verschillend kan zijn.


Het is niet de bedoeling om alle verschillende benaderingen in detail te bespreken, maar, een aantal basisprincipes dienen toch gerespecteerd te worden :


Rugpijn behandeling : Fase 1

Anamnese : men dient U een aantal gerichte vragen te stellen om aldus een gedetailleerde achtergrond te krijgen van uw rugklachten.


Rugpijn behandeling : Fase 2

Er dient een valabel functieonderzoek uitgevoerd te worden ! Een aantal functietesten worden uitgevoerd om uiteindelijk na te gaan welke anatomische structuren evt. verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor uw klachten.  Eigenlijk kan men de therapeut het best omschrijven als een "driedimensionele anatomische privedetective".


Kortom, de therapeut luistert naar U en analyseert uw functie : welke bewegingen en houdingen verlopen vlot, welke zijn beperkt en/of pijnlijk ?

 

Rugpijn behandeling : Fase 3


Na het bereiken van een mogelijke conclusie dient de therapeut U te informeren over de achtergrond van uw rugpijn, lumbago of ischias en U een mogelijk behandelplan voor te stellen met inbegrip van preventieve maatregelen.  Een behandeling kan o.a. bestaan uit bv. manipulatie, tractie, mobilisatie, rugoefeningen, epidurale inspuiting, operatie,...


  

 

  

Rugpijn behandeling : Fase 4

Dit behandelplan moet, indien mogelijk, "actief gericht" zijn :

Een behandeling die rekening houdt met de predisponerende of onderliggende factoren die verantwoordelijk zijn voor Uw rugpijn.

 
DE vraag is niet zozeer : "Wat kan de therapeut voor U doen ?", maar eerder : "Wat kan U voor Uzelf doen ?"


U dient uiteindelijk zo snel mogelijk therapieONAFHANKELIJK te worden d.m.v. het inbouwen van eenvoudige aanpassingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het aanleren van ZELFBEHANDELINGSPRINCIPES d.m.v. eenvoudige rugoefeningen.

 


Er is geen nood aan "artificiële hypercomplicatie" ;
wij houden het liever bij het KISS-principe : Keep It Safe and Simple !

Share this

Rugpijn en hernia, een moderne kwaal ?

  

Waarom komt rugpijn nu zo vaak voor ?

Rugpijn : Reden 1

Enerzijds zijn er een aantal "anatomische constructiefoutjes" in de tussenwervelschijven (discus) en in een bepaald ligament (langwerpige band/vezelstruktuur die de wervels achteraan verbindt, van hoofd tot heiligbeen), die er voor zorgen dat onze rug zeer gevoelig is aan bepaalde vormen van overbelasting (o.a. te veel vooroverbuigen en te lang in een gebogen houding zitten) en dus minder bescherming geniet, met makkelijker optreden van rugklachten als gevolg.

Dit is nog steeds het gevolg van de overgang van een vier-voetige houding naar de twee-voetige houding.

Deze factoren zijn anatomische feiten en kunnen dus niet beïnvloed worden.  Pech !

Waarom komt rugpijn zo vaak voor

Rugpijn : Reden 2

Anderzijds beweegt en zit de moderne mens vaak op een ongunstige manier :

dagelijkse activiteiten worden vaak te belastend uitgevoerd en dit in combinatie met een overdaad aan rugonvriendelijk zitten en te veel vooroverbuigen. Dit moet uiteindelijk vroeg of laat tot rugpijn leiden.

Dit is goed nieuws, gezien we bepaalde gewoonten rugvriendelijk kunnen aanpassen !

 

Rugpijn : Reden 3

De overdaad aan ongunstige houdingen en bewegingen wordt uiteindelijk onvoldoende gecompenseerd door andere ontlastende posities en/of bewegingen.

Dit kan echter op een zeer eenvoudige manier gedaan worden. Rugpijn vermijden hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het hoeft niet altijd tot een hernia of een ischias te evolueren.

Dit is ook goed nieuws, want een preventieve beweegstrategie kan ook aangeleerd worden !

 

Andere risicofactoren m.b.t. rugklachten :

individuele en life style factoren : voorgeschiedenis van rugpijn, geslacht, leeftijd, gewicht, spierkracht, flexibiliteit, roken, sociale status,...

Fysisch belastende factoren : lasten heffen, zwaar werk, lichaamshouding, autorijden, buigen, zitten,...

 • Psychosociale factoren : depressie, angst, stress, jobvoldoening, relaties,...
 • Ergonomische factoren : werkblad, computer, stoel, matras en ondersteuning,...
 • Een evenwicht vinden tussen deze factoren zal de kans op rugpijn beduidend doen verminderen.
Share this

Rugpijn, lumbago, hernia diagnose ?

Het komt helaas vaak voor dat de onderliggende diagnose van een aspecifieke rugklacht bv. lage rugpijn, lumbago, hernia, ischias ... vaak weining inhoudt en dat de voorgestelde diagnose eerder afhankelijk is van de therapeut die men bezoekt en niet berust op objectieve gegevens verkregen vanuit een valabel functieonderzoek.
Dit is op z'n minst verbazend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komt regelmatig voor dat de diagnose enkel en alleen bereikt wordt d.m.v. medische beeldvorming (RX, scan, NMR) :
men ziet iets op de foto, U heeft klachten, dus zou het een logische veronderstelling zijn dat Uw klachten automatisch afkomstig zijn van wat zichtbaar is op de foto ?

Helaas ! Internationaal onderzoek toont aan dat dit in ongeveer 30% van de gevallen een zeer onbetrouwbare methode is, die leidt tot een oncorrecte diagnose.


Wat nu ?!

Tijdens de basisopleiding van o.a. huisartsen, specialisten en kinesitherapeuten wordt nog steeds onvoldoende aandacht geschonken aan het wetenschappelijk concreet en valabel onderzoeken en interpreteren van letsels van het bewegingsapparaat (in het bijzonder problemen in relatie tot hernia, rugpijn, ischias en lumbago, kortom in situaties van aspecifieke rugpijn).
Dit klinkt misschien ongeloofwaardig, maar deze feedback krijgen wij o.a. rechtstreeks van de therapeuten zelf, die een bijkomende opleiding ter zake volgen.

 Om deze lacune tegen te gaan en de efficiëntie ter zake te verhogen zorgen verschillende organisaties voor permanente navorming voor artsen en kinesitherapeuten.
Meer informatie betreffende deze cursussen voor therapeuten kan U verkrijgen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax  of via het McKenzie Institute.

Om op een efficiënte en veilige manier een diagnose te bereiken is het belangrijk om tijd te investeren in het gericht ondervragen van de patiënt en het gericht uitvoeren van een funtieonderzoek, m.a.w. men dient de anatomische functie van iedere structuur (of groep van structuren) te onderzoeken en na te gaan wat goed en wat minder goed functioneert.

Uw anatomische functie dient dus letterlijk getest te worden en zodoende krijgt de therapeut een beeld van welke bewegingen/houdingen/activiteiten gunstig zijn voor U en welke te vermijden zijn.

De therapeut kan, indien nodig, hierbij gebruik maken van een gestandaardiseerd protocol (bv. een Cyriax Assessment Form)

Zo kan dan een behandel- en preventief plan gestart worden om uw rugpijn zo optimaal mogelijk te bestrijden.

Zdoende komt men op een veiligere en meer optimale manier tot een werkbare diagnose.
Medische beeldvorming (RX, scan, NMR) heeft uiteraard een belangrijke en nuttige functie maar dit slechts in welbepaalde gevallen, meer bepaald om andere oorzaken uit te sluiten.

Men dient uiteindelijk geen RX of "foto" op zich te behandelen maar wel een persoon die een bepaald klachtenpatroon beschrijft.

Share this

Rugpijn, hernia, lumbago ? Oorzaken ?

Globaal kunnen we de oorzaken van rugpijn van mechanische oorsprong t.g.v. een lumbago of hernia (we spreken niet over bv. rheumatische aandoeningen) in drie grote groepen onderverdeeld worden :

Oorzaken rugpijn : Groep 1

Bij het aanhouden van bepaalde ongunstige houdingen tijdens de dagelijkse activiteiten kunnen soms rugklachten optreden, die onmiddellijk verdwijnen als de belastende houding ontweken wordt : dit is het gevolg van het feit dat er tijdelijk te veel spanning terecht komt op gezond weefsel t.g.v. deze ongunstige rughouding (spieren, ligamenten, zenuwstructuren, tussenwervelschijf (discus)).
Dus, variëer Uw houding ! Te lang een bepaalde positie aanhouden dient vermeden te worden.


Oorzaken rugpijn : Groep 2


Indien U te weinig rekening houdt met rugsparend advies, kan U uiteindelijk bepaalde structuren (bv. een tussenwervelschijf of discus) beschadigen, leidend tot een bepaald ontstekingsproces, met als gevolg weefselbeschadiging en verklevingen in deze structuur : een normale spanning/belasting op dit geïrriteerd of gewijzigd weefsel kan dan reeds voldoende zijn om rugpijn te veroorzaken. Bepaalde dagelijkse acitiveiten worden nu dus wel degelijk problematisch.


Oorzaken rugpijn : Groep 3

Last but not least, ligt de meest voorkomende oorzaak van mechanische rugklachten in een vervorming van de tussenwervelschijf, met als mogelijk gevolg, pijnlijke druk op een gevoelige structuur . Deze gevoelige structuur kan een zenuw zijn (in dit geval spreekt men van een ischias) of het buitenste vlies van het ruggenmerg (dit gebeurt o.a. bij een lumbago) of de discus zelf. Deze vervorming of uitpuiling kan uiteindelijk aanleiding geven tot ernstige functiestoornissen met rugpijn, al dan niet uitstralend in het been, en bewegingsbeperking. Indien de discus of tussenwervelschijf volledig gebarsten is resulteert dit automatisch in een hernia.

 

In welbepaalde gevallen licht echter een complexere multifactoriële oorzaak aan de basis van de klachten.  Een gespecialiseerd therapeut dient U hierbij verder te helpen.

 

Een hernia ?? Help ! Geen reden tot paniek !


Hernia, lumbago, ischias, sciatique, lumbalgie... : dit zijn eigenlijk allemaal variaties op hetzelfde thema : een tussenwervelschijf (discus) vervormt en/of puilt uit en drukt tegen een gevoelige structuur.
Afhankelijk van de grootte en de localisatie van deze uitpuiling krijgt het kind een andere naam en kunnen de klachten verschillen.

Afhankelijk van de specifieke situatie zal het behandelplan enigszins anders zijn en niet noodzakelijk tot operatie leiden. De situatie waarbij er een echte hernia is (M.a.w. de tussenwervelschijf is volledig gebarsten en een deel van de discus puilt volledig uit met druk tegen een gevoelige structuur), mondt meestal uit in een operatie.

Het doel van een (niet-operatief) behandelplan dient er op gericht te zijn om dergelijke uitpuilingen van een discus te reduceren (en dit zo te houden en naar de toekomst toe te vermijden).
Er zijn situaties waar dit zeer goed lukt en soms zijn de mogelijkheden eerder beperkt.
In dit kader is een goede rugschool onmisbaar.

Onderzoek toont ook aan dat ongeveer 20% van de bevolking een beperkte uitpuiling of vervorming van één of meerdere tussenwervelschijven heeft, zonder daarbij ook rugklachten of rugpijn te ondervinden. (Het komt enkel tot klachten wanneer deze uitpuiling druk uitoefent op een gevoelige structuur of te veel onder spanning komt te staan).--> het aanleren van veilige zelfbehandelingsmethodes en preventie dienen centraal te staan in de aanpak van rugpijn.

Share this

Rugpijn, enkele verbazende vaststellingen

Ontdek wat U zelf kan doen om rugpijn te vermijden...
 

 • Meer dan 80% van de westerse bevolking ondervindt minstens één fase van acute rugpijn.
 • Tussen 65 à 90% van deze groep hervalt meerdere malen en kent dus langere periodes van rugpijn.De oorzaak hiervan ligt veelal in een lumbago, hernia of ischias

De hiermee gepaard gaande ziekteverzekerings- en werkonbekwaamheidskosten lopen op tot miljarden Euro.

 • 24 % van de totale zweedse bevolking klaagt van rugklachten ; rugklachten zijn de grootste oorzaak van absenteïsme (een kost van 777 miljoen USD) (1983)
 • Rugklachten vormen waarschijnlijk de meest belangrijke pijnklacht, samen met hoofdpijn (Raspe, 1993)
 • De jaarlijkse overall kosten m.b.t. rugklachten, in de USA, bedragen tussen 75-100 miljard USD (Frymoyer en Cats-Baril, 1991) ; in Groot-Britannië wordt de directe kost op 1,632 miljoen pond geraamd (Maniadakis en Gray, 2000). 


In België is dit naar schatting 1 miljard Euro !

 • In België is rugpijn de tweede meest voorkomende pijnklacht : ongeveer 176.000 Belgen lijden aan ernstige chronische lage rugpijn, waarvan 88.000 beroepsactieven (Artsenkrant 02/04).


Tussen de 23%-29% van het absenteïsme is gerelateerd met rugklachten (GB, Canada, USA).

 • De direkte en indirekte kosten verbonden aan rugklachten (1998) lopen hoger op dan de gezamelijke kosten verbonden aan coronaire hartproblemen, rheumatoïde arthritis, respiratoire infecties, Alzheimer, CVA, diabetes, arthritis, MS, thrombose, depressie, diabetes en epilepsie (Maniadakis en Gray, 2000).
 • Ongeveer 15% van de rugpijnpopulatie neemt tot 70% van de totale kosten voor haar rekening (Spitzer et al., 1987 ; Webster en Snook, 1990 ; Williams et al., 1998 ; Linton et al., 1998).
 • Ongeveer 5% van alle consultaties aan huisartsen (Finland, UK) staan in relatie met lage rugpijn (Rekola et al., 1993 ; Hackett et al. 1993 ; Waddell, 1994).


Het preventiebewustzijn in België is langzaam maar zeker aan het groeien ; de OMConsult rugschool wil hierbij graag Uw partner worden.


U heeft klachten en U zocht reeds hulp ?

Het diagnostisch proces van rugklachten is niet zo evident. De uiteindelijke diagnose kan grotendeels afhankelijk zijn van de therapeut die U bezoekt.
Het komt vaak voor dat eenzelfde klachtenpatroon door verschillende therapeuten (arts, kinesitherapeut/fysiotherapeut, geneesheer specialist, osteopaat, chiropractor...) totaal anders geïnterpreteerd wordt.
Men kan gerust stellen dat een bezoek aan bv. 10 therapeuten vaak 7 verschillende "diagnoses" oplevert. Dit heeft natuurlijk een duidelijke weerslag op de voorgestelde behandeling.

Misschien bent U reeds geconfronteerd met één van de volgende "conclusies" :

Het magische woord "arthrose": slijtage !?
Wat denkt U van een hernia, een ischias of een lumbago : operatie !?
Spierspasme : uw spieren zijn te gespannen
Verschil in lengte van de onderste ledematen : uw benen zijn niet even lang
Uw bekken staat scheef
Mijn wervels zijn geblokkeerd !Te veel stress
Te zwakke rug- of buikspieren : dringend oefenen !
Tja, U moet er mee leren leven
Niet veel bewegen a.u.b. : 2 weken blijven liggen !

...Tot zover een kleine bloemlezing.

Helaas zijn vele zogenaamde diagnoses weinig valabel.

Velen onder ons krijgen dan ook onvolledige of zelfs helemaal geen begeleidende informatie m.b.t. preventie. Sommigen krijgen behandeling die eigenlijk zinloos is en/of veel te duur ; sommigen krijgen geen behandeling hoewel die effectief zou kunnen zijn.
Kortom, er is werk aan de winkel.


Het belangrijkste aspect is echter dat U ontdekt dat U ZELF veel kan doen om uiteindelijk rugpijn te vermijden, meer dan U welicht denkt.
Praktische en juiste informatie is een belangrijke deelsleutel tot een oplossing.

Share this