Analyse, Training, Feedback : business session rugpreventie

De Business session : Analyse - Training - Feedback

 

 

De Business session omvat een 3-stappenplan :

 • Stap 1 

Eerst wordt  een bedrijfsbezoek gepland op de diensten waar de deelnemers aan het seminarie werkzaam zijn.  Hierbij wordt een analyse gemaakt van de specifieke werkomstandigheden (zowel in kantooromgevingen, in productieruimtes, werven, als andere werkomgevingen ) : wat doet men precies, hoe gaat men daarbij praktisch te werk ?  Er wordt vooral gelet op specifieke rughoudingen en –bewegingen.  Er wordt gepolst bij de werknemers naar hun specifieke ervaringen ; er worden foto’s genomen van diverse situaties (waarbij zoveel mogelijk de privacy van de betrokken personen gerespecteerd wordt), die dan in de presentatie opgenomen worden , waarop specifieke feedback gegeven wordt. 

 • Stap 2 

In tweede instantie volgt informatie en training tijdens het rugschoolseminarie.  Dit duurt, afhankelijk o.a. van de vraagstelling vanuit de groep, ongeveer 3 uur en omvat de drie peilers van actieve preventie.

 • Stap 3

Evaluatie van het bedrijfsbezoek en seminarie ; feedback aan het gastbedrijf.

 

Inhoudelijk richten we ons op volgende zwaartepunten :

Drie belangrijke peilers komen aan bod :

 • oorzaken van rugklachten leren begrijpen – inzicht en motivatie verwerven om preventie te incorporeren
 • rugvriendelijk aanpassen activities of daily life, met nadruk op 24u preventie
 • preventieve zelfbehandelingsstrategie : welke oefeningen en compensatiebewegingen zijn zinvol : wanneer, hoe, veiligheid ?
  • Hiervoor maken we tevens gebruik van een speciale ruginstructiekaart en  (optioneel) de “Ontdek je rug” USB kaart

 

Kortom, we wensen uw medewerkers te inspireren en te motiveren om rugvriendelijker door het leven te stappen.  Zij leren uiteindelijk om risicovolle situaties te herkennen, te anticiperen en aldus adequaat te reageren.

Voor deze sessie dient U ongeveer 2u30 à 2u45 te voorzien (inclusief korte koffiepauze).

Share this

OMConsult rugschool in de media...

 

De OMConsult rugschool ook te gast in het buitenland bij de Industrie und Handelskammer Saarland

VOKA besteedde aandacht aan de OM Consult rugschool in nr18 Ondernemers, 9 november 2012

Steven De Coninck heeft ook zijn medewerking verleend aan een artikel, verschenen in de Lente editie, 2011, van Profiel (Onafhankelijke Ziekenfondsen) m.b.t. rugpijn bij kinderen.

 

De OMConsult rugschool heeft reeds haar medewerking verleend aan diverse TV programma's (Magazine Tendens, regionale TV ; NicheTV) en reportages in diverse tijdschrijften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this

Rugpijn preventie op het werk, onze missie !

 

Ik help u om rugproblemen geen kans te geven en uw levenscomfort te vergroten, zowel tijdens privé- als professionele activiteiten.

Dit doe ik d.m.v. praktische en interactieve workshops voor KMO's en grotere bedrijven waarbij ik u en uw medewerkers inspireer en motiveer om te ontdekken wat u zelf kan doen, op een eenvoudige manier, om rugklachten te vermijden.

U zal vesteld staan van uw eigen potentiëel !

 

 

In-company preventie op het werk : onze missie...

Wij bieden U geen "artificiële hypercomplicatie" aan, maar...wel degelijk een interactieve incentive waarbij we samen de verschillende peilers van efficiënte preventie van rugpijn praktijkgericht bespreken en we analyseren hoe dit het best binnen uw bedrijfssetting kan geïncorporeerd worden ; Onze focus ligt op : 

 • Innovatie
  We incorporeren de meest recente en valabele wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. preventie van rugklachten in ons rugschool concept.

 • Inspiratie
  Het is de bedoeling dat deelnemers een "aha-effect" krijgen : ze worden nauw betrokken bij de inhoud en de herkenningsfactor dient prominent te zijn, met ruimte voor humor.  Men krijgt goede redenen om aan preventie te doen.

 • Eenvoud
  Preventie van rugklachten hoeft niet ingewikkeld te zijn.  De informatie die we met U delen is ten allen tijde eenvoudig, praktisch uitvoerbaar en toegangkelijk.

 • Lange termijn resultaat
  Enkel aandacht besteden aan ergonomie volstaat niet.  Eerst en vooral wordt een bedrijfsinterne risicoanalyse gemaakt, die deels opgenomen wordt in de presentatie. De deelnemers aan de OMConsult rugschool hebben na de sessie een degelijk beeld gekregen van wat nu de meest voorkomende rugpijn uitlokkende factoren zijn ; ze begrijpen nu hoe bepaalde dagelijkse activiteiten rugvriendelijk kunnen aangepast worden.
  En tenslotte, met het oog op een lange termijn resultaat, hebben de deelnemers geleerd hoe te reageren op bepaalde pijnsignalen en welke oefeningen wanneer en met welke frequentie dienen uitgevoerd te worden.  

Uiteindelijk willen we ook een gunstig effect bereiken op de onkosten gepaard gaande met ziekteverzuim.

 

 

Rugpijn preventie op het werk : de drie peilers

Preventie rugklachten : peiler 1

De meest voorkomende oorzaken van mechanische lage rugpijn worden geïllustreerd en toegelicht : actieve preventie houdt in dat men moet leren begrijpen wat aan de basis van de klachten ligt. Waarom komen rugklachten zó vaak voor en hoe kunnen de belangrijkste uitlokkende factoren gunstig beïnvloed worden ?


Preventie rugklachten : peiler 2

Hoe kan U dagelijkse en professionele activiteiten « rugsparend » uitvoeren ? U krijgt een overzicht van een aantal praktische tips, tevens gelinkt aan bedrijfseigen situaties.
Er wordt bv. aandacht besteed aan hef- en tiltechnieken.
Kortom, U krijgt een breed spectrum 24h overzicht van rugsparende activiteiten. 


Preventie rugklachten : peiler 3

 
U heeft/had rugpijn of wenst ze te vermijden ?
U leert de indicaties en contra-indicaties om preventieve rugoefeningen aan te wenden.


Deze preventieve rugoefeningen zijn zeer eenvoudig, toegankelijk en zo goed als overal uitvoerbaar.  

Daarbij maken we tevens gebruik van de unieke "Ruginstructiekaart", speciaal hiervoor ontworpen.

Preventie op het werk d.m.v. een opleiding hef- en tiltechnieken ?

 

Aandacht voor ergonomie ?

Vaak worden we geconfronteerd met vragen allerhande naar wettelijke regeling m.b.t. bv. de maximum last die mannen en vrouwen zouden mogen heffen. Deze vraag blijft grotendeels onbeantwoord gezien dit zomaar niet in een getal uitgedrukt kan worden ; dit hangt o.a. af van de vorm van de last, de positie vanuit dewelke deze dient verplaatst te worden, de specifieke morfologie van de "heffer",...In Nederland echter, is dit gewicht wettelijk bepaald op 25 kg !

Een specifieke opleiding in hef- en tiltechnieken kan voor bepaalde doelgroepen inderdaad zeer interessant zijn, maar...heeft het echt zin om bv. een ééndaagse cursus te spenderen enkel en alleen aan hef- en tiltechnieken ?

De basis van een goede heftechniek is echter heel simpel, ...in theorie, en net daar wringt het schoentje : navraag bij cursisten en patiënten, 6 of 12 maanden later, in hoeverre bepaalde aangeleerde handelingen nog in de praktijk gebracht worden, leert ons dat het resultaat eigenlijk bedroevend is. Lange termijnresultaten zijn minder bevredigend. Velen geven als reden : "het lukt praktisch niet" ; "geen tijd" ; "niet meer aan gedacht" ; "ik sta er alleen voor",...Oplossing ?  

  

Kan het efficiënter ?

Helaas blijft men al te vaak enkel stilstaan bij een opleiding hef- en tiltechnieken of een "veredelde turnles", maar men dient zich te realiseren dat het uitermate vaak voorkomt dat men in bepaalde situaties helemaal niet in staat is om op een ergonomische manier een last te verplaatsen of om het aangeleerde effectief ook in de praktijk te brengen ; soms moet je het gewoon rugonvriendelijk doen ; wat dan ?

Hier onderscheidt de OMConsult rugschool zich van anderen, want wij bieden een realistische en praktische oplossing : we leren U aan bepaalde  in bepaalde situaties te anticiperen en bepaalde signalen te interpreteren ;  wij bieden geen "veredelde turnlessen" aan :)

U ontdekt wat U NU kan doen om de ongunstige rugbelasting die optreedt bij bepaalde activiteiten te compenseren. Op een dergelijke manier streven wij ook  naar een beter lange termijn resultaat.

 

Ideale rugschool doelgroep ?

Welnu, vaak maakt men een minder optimale inschatting, voor wat betreft rugklachtenpreventie, en spitst men zich enkel toe op de mensen "op de werkvloer".

Goed begin, maar het kan beter...

Heeft U een kaderfunctie, bent U meer actief in een productieomgeving of eerder in een kantoorsetting : U heeft evenveel kans op bepaalde vormen van rugklachten en de aangeboden informatie is voor U allen van toepassing en toegankelijk.

Het OMConsult rugpreventieproject is a.h.w. "unisex" ; kruisbestuiving binnen verschillende bedrijfssecties kan zeer inspirerend en motiverend zijn.

Evaluatie ?

Om optimale kwaliteit te blijven garanderen vragen we de deelnemers om, na de sessie, een evaluatieformulier in te vullen. U als gastbedrijf krijgt, enkele dagen later, een samenvattend overzicht van de resultaten.  Via een secundaire evaluatie informeren wij graag naar opmerkingen en suggesties die U ontvangen heeft van de deelnemers, buiten het evaluatieformulier om.  

Wij blijven graag in contact met U en sporen de deelnemers ook actief aan om gebruik te maken van onze helpdesk : on line kan U een overzicht vinden van een aantal relevante vragen, met antwoord.  

 

Annulatievoorwaarden en opvolging van klachten

Krijgt U specifieke klachten en/of suggesties van deelnemers ; is er iets foutgelopen met de facturatie, een bepaalde ontevredenheid... ?

Laat het ons a.u.b. weten en stuur een mailtje ; wij geven U dan zo spoedig mogelijk feedback en reiken, voor zover mogelijk, een oplossing aan.  Annulatievoorwaarden worden in de offerte opgenomen.

 

 

Share this