Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Smartseminars

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

Alle advies, tips en tricks, die op deze site aangeboden worden m.b.t. onderzoek, diagnose, behandeling en preventie van rugklachten zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie verkregen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine en het McKenzie Institute en op de praktische klinische ervaring van Steven De Coninck, lic. Kinesitherapie en Luciane de Lima Lourenço, lic. Kinesitherapie.

Alle aangeboden informatie vervangt geenszins het advies van uw persoonlijke therapeut (huisarts, kinesitherapeut, osteopaat, …) en heeft vooral een complementaire waarde.

De op deze website beschreven rugoefeningen mogen enkel op eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd worden, al dan niet onder begeleiding van een therapeut. U dient steeds rekening te houden met de specifieke indicaties en contraindicaties die gelden voor deze rugoefeningen en die beschreven staan op deze website en op de ruginstructiekaart die de deelnemers aan de OMConsult rugpreventiesessies krijgen. Bij de minste onzekerheid ter zake, consulteer eerst uw therapeut.

Indien u via de contactformulieren op deze site een vraag doorstuurt zal u automatisch opgenomen worden in onze mailinglijst, waar uit natuurlijk ten allen tijde kan uitschrijven. Via een opt in bevestiging zal u gevraagd worden om al dan niet deel uit te maken van onze mailinglijst, volledig in overeenstemming met de actuele GDPR regelgeving

FACTURATIE EN BETALING

De facturen van Smartseminars zijn integraal betaalbaar uiterlijk 2 weken voor de start van een gereserveerde opleiding, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

In Company Trainingen,

Na akkoord van de datum/data en het aanvaarden van het samenwerkingsvoorstel, ontvangt u de factuur per email: Deze factuur is integraal betaalbaar uiterlijk 2 weken voor de start van een gereserveerde opleiding, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

NIET TIJDIGE BETALING

Bij niet tijdige betaling van een factuur wordt het geplande in-company event of uw deelname aan een open training onmiddellijk geannuleerd. Alle daarbij gemaakte kosten zijn ten laste van de klant. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Smartseminars schriftelijk (via e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief) bekendgemaakt worden, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

U wenst een gepland in-company event of uw deelname aan een open training te annuleren ? Volgende procedures en regels zijn van toepassing:

De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden (per e-mail, brief)

Bij annulering tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd;

Bij annulering tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de afgesproken prijs;

Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

Voor Open Trainingen:

Voor een Open Training biedt Smartseminarsde deelnemer steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega. In dat geval betaalt de deelnemer geen annuleringsvergoeding. Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding worden niet gecompenseerd.

Smartseminars behoudt zich zelf het recht voor een Open Training te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval aan de deelnemers worden terugbetaald.

Flexibiliteit:

Een (spontane) staking, files, ziekte, weersomstandigheden of andere calamiteiten zijn onder geen enkel beding een reden om kosteloos te annuleren.

Smartseminars doet er wel alles aan om bij calamiteiten mee na te denken over een alternatief: wijziging van locatie, datum, ...

BETWISTINGEN EN BEVOEGDHEID

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.

AANSPRAKELIJKHEID, PRIVACY EN RECHTEN

Hoewel Smartseminars er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Smartseminars zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

De gegevens die de klant ingeeft bij het reserveren van een in-company event of het inschrijven voor een open training, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Smartseminars. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Smartseminars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Smartseminarswerden doorgegeven.

Smartseminars stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar Smartseminars geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Smartseminars niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Smartseminars is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen of diensten.

Smartseminars behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.